Skip to content Skip to footer
0 items - 0,00 kn 0
EKOSEN D.O.O.

Politika zaštite osobnih podataka

EKOSEN D.O.O.

Politika zaštite osobnih podataka

O Politici zaštite osobnih podataka

Svrha Politike zaštite osobnih podataka EKOSEN d.o.o (dalje u tekstu “Politika zaštite osobnih podataka”) je upoznavanje korisnika usluga EKOSEN d.o.o. i drugih osoba (dalje u tekstu skupno “pojedinci”) sa svrhom i temeljima obrade osobnih podataka od strane društva EKOSEN d.o.o., Jaruščica 11, 10000 Zagreb (Dalje u tekstu EKOSEN d.o.o.), te pravima pojedinaca na tom području. 

Društvo vodi osobitu brigu o sigurnosti Vaših osobnih podataka. Svi prikupljeni osobni podatci tajni su te se upotrebljavaju za svrhu radi koje su bili prikupljeni. Vašim osobnim podatcima upravljamo s najvećom pažnjom, poštujući valjano zakonodavstvo i najviše standarde postupanja. O sigurnosti Vaših podataka među ostalim brinemo određenim organizacijskim mjerama, postupcima rada i naprednim tehnološkim rješenjima te vanjskim stručnjacima s ciljem što učinkovitije zaštite Vaših osobnih podataka. Pri tome koristimo primjereni stupanj zaštite i očekivane fizičke, elektroničke i administrativne mjere, s kojima prikupljene podatke štitimo od nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, promjene, neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka ili od neovlaštenog pristupa osobnim podatcima koji su prikupljeni, pohranjeni ili na drugi način obrađeni. 

Istovremeno, ova Politika zaštite osobnih podataka dodatno pojašnjava privolu koju ste dali za obradu Vaših osobnih podataka. 

U Politici zaštite osobnih podataka, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/ES (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), nalaze se sljedeće informacije: 

 • kontaktni podatci društva,
 • svrha, pravni temelj i vrsta obrade različitih kategorija osobnih podataka pojedinaca,
 • razdoblje pohrane pojedinih kategorija osobnih podataka,
 • prava pojedinaca u vezi obrade osobnih podataka,
 • pravo na ulaganje prigovora u vezi s obradom osobnih podataka,
 • valjanost Politike zaštite osobnih podataka.

Osobni podatci koje društvo prikuplja 

Ukoliko ste posjetilac web stranice, Vaše podatke prikupljamo putem kolačića (cookies). Ukoliko ste korisnik ili naručitelj usluga koje pruža društvo, od Vas prikupljamo i druge osobne podatke, koji su nam potrebni kako bismo pružili usluge koje ste naručili, odnosno, koje koristite. 

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo u svrhu održavanja kontakta sa strankama, rada u CRM-u i e-računu, reklamacija, prodajnih obavijesti putem elektroničke pošte i pošte te ostvarenja marketinških aktivnosti. Pri slanju elektroničkih poruka pohranjujemo e-poštu u pretincu za podatke i skupne informacijske poruke odnosno MailChimp-u. 

Radi obavještavanja elektroničkom poštom pohranjujemo: 

 • e-mail adresu,
 • ime,
 • prezime,
 • tvrtku društva odnosno ime fizičke osobe.

Radi prikupljanja podataka iz e-obrazaca na web stranici, rada u CRM-u i e-računima pohranjujemo: 

 • e-mail adresu,
 • ime,
 • prezime,
 • adresu,
 • broj telefona,
 • tvrtku društva odn. ime fiz. osobe,
 • podatke o prostorijama,
 • način grijanja.

Za potrebe internetske trgovine pohranjujemo: 

 • adresu elektroničke pošte,
 • ime,
 • prezime,
 • adresa,
 • broj telefona,
 • naziv poduzeća odn. fizičke osobe,
 • porezni broj/OIB,
 • podatke o Vašim narudžbama.

Za potrebe računovodstva pohranjujemo: 

 • e-mail adresu,
 • ime,
 • prezime,
 • adresu,
 • broj telefona,
 • tvrtku društva odn. ime fizičke osobe,
 •  

Za potrebe IR Sun aplikacije – IRSUN aplikacija bilježi: 

 • lokaciju koju je unio korisnik, radi prikaza vremena
 • ime, prezime, e-mail i lozinku korisnika za korisnički račun
 • podatke o zgradi za pomoć serviseru i ekosenovu statistiku
 • podatke o cijeni struje, koje je korisnik unio sam radi pravilnog prikaza potrošnje

Potrošnja i rad pohranjuju se na serveru, te su vezani za korisnika. Pohranjuju se dok korisnik ne izbriše račun/regulator/grupu regulatora. Brisanjem grupe regulatora ili pojedinog regulatora sa servera će biti obrisane njihova lokacija i statistika potrošnje i rada. Ukoliko obrišeš svoj račun/korisnika, iz našeg sustava obrisat će se svi podatci. Zabilježuje se MAC adresa (jedinstveni broj regulatora) potrebna za komunikaciju između telefona i servera koji komunicira s IR Sun regulatorom. 

Osobne podatke prikupljamo uz izričitu privolu odn. suglasnost pojedinaca. Privole čuvamo zajedno s njihovim sadržajem i sadržajem obrazaca uz koje su dobivene. 

Osobne podatke koristimo u područjima: 

 • prodaje,
 • marketinga,
 • podrške klijentima.

Sustave pohrane osobnih podataka čuvamo na području Europske unije te ih ne iznosimo u treće države. 

Voditelj obrade osobnih podataka 

Voditelj obrade osobnih podataka, koji se obrađuju u skladu s Politikom zaštite osobnih podataka, je EKOSEN d.o.o., Jaruščica 11, 10000 Zagreb. 

Naziv tvrtke društva: Ekosen d.o.o. 

Sjedište društva: Jaruščica 11, 10000 Zagreb, Hrvatska 

Odgovorna osoba društva: Aleš Babič 

Kontakt-adresa osobe ovlaštene za zaštitu podataka: Ekosen d.o.o., Ulica Jaruščica 11, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel.: +385 91 111 02 50, e-mail: info@ekosen.hr. 

Kategorije pojedinaca čiji se osobni podatci obrađuju 

Ova politika zaštite osobnih podataka odnosi se na sve pojedince koji su naručili i/-li koriste naše usluge, koji nam pošalju upit, kao i na one koji posjete našu službenu web stranicu. 

Svrha i pravna osnova za obradu podataka

5.1. Obrada na temelju ugovora: 

Društvo obrađuje Vaše osobne podatke u okviru korištenja ugovornim pravima i ispunjavanja ugovornih obaveza a u sljedeću svrhu: identifikacije pojedinaca, priprema ponude, sklapanja ugovora, ispunjenja naručenih usluga, obavještavanja o mogućim promjenama, dodatnim detaljima i uputama za korištenje usluga, za rješavanje eventualnih tehničkih poteškoća, primjedbi ili reklamacija, obračunavanje usluga te za druge svrhe potrebne za izvođenje ili sklapanje ugovornog odnosa između društva i pojedinca. 

Pri obračunavanju usluga prema poreznim propisima prikupljamo i, za pravilnu ispostavu računa, obrađujemo još i Vašu fizičku adresu. 

5.2. Obrada na temelju zakona: 

Temeljem legitimnog interesa koristimo Vaše osobne podatke za otkrivanje i sprječavanje prijevarne uporabe i zlouporabe usluga, zatim u sklopu napora da osiguramo stabilan i siguran rad naših sustava i usluga, potom za namjene provođenja mjera informacijske sigurnosti, ispunjavanja zahtjeva u vezi kvalitete usluga te za otkrivanje tehničkih kvarova sustava ili usluga. 

Temeljem legitimnog interesa također koristimo Vaše osobne podatke za ispunjenje sudskih ili izvansudskih naloga. 

U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka društvo može u slučaju sumnje na zlouporabu u primjerenom i razmjernom obujmu obrađivati podatke o pojedincima u svrhu identifikacije i sprječavanja mogućih prevara ili zlouporaba te, ukoliko je to u skladu s ozbiljnošću moguće povrede, te podatke predati drugim pružateljima istovrsnih usluga, poslovnim partnerima, policiji, državnom odvjetništvu ili drugim nadležnim organima. Radi sprječavanja budućih zlouporaba ili prevara se svi podatci o utvrđenim zlouporabama ili prevarama u vezi s pojedincima, u što ulaze podatci o listi pretplatnika ili npr. IP adresa, mogu čuvati 5 godina po prestanku poslovnog odnosa. 

5.3. Obrada na temelju privole za obradu osobnih podataka: 

Obrada podataka može se temeljiti na Vašoj privoli danoj društvu. 

Privola se može odnositi na obavještavanje o ponudama, pogodnostima i poboljšanjima usluga koje pruža društvo. Svrha takvog obavještavanja je da se naše usluge što više prilagode Vašim potrebama i željama, te da na taj način povećamo njihovu korisnost Vama. Obavještavanje se izvodi putem kanala koje ste pri davanju privole odabrali. Ovo obavještavanje možete prekinuti u bilo kojem trenutku, i to na način koji propisuje Politika zaštite osobnih podataka. 

Svoju privolu možete povući ili izmijeniti na isti način na koji ste ju dali ili na neki drugi način koji određuje Politika zaštite osobnih podataka, pri čemu društvo zadržava pravo na identifikaciju korisnika. Izmjenu privole moguće je, među ostalim, urediti na način da pošaljete elektroničku poruku na e-mail adresu info@ekosen.hr ili pisanim zahtjevom poslanim na adresu sjedišta društva. 

Povlačenje ili izmjena suglasnosti odnosi se na podatke koji se obrađuju na temelju Vaše privole. Pravovaljana je ona Vaša privola koju smo posljednju primili. Mogućnost povlačenja suglasnosti ne predstavlja pravo na raskid ugovora u slučaju spora pojedinca s društvom. 

Podatci, za koje je dana Vaša privola, obrađuju se do povlačenja. Po primitku povlačenja privole, pod uvjetima, na način i u rokovima navedenima u točci 8, izbrisat ćemo osobne podatke. 

Ograničenja daljnjeg prenošenja osobnih podataka 

Kada je to potrebno za pružanje naših usluga, ovlastit ćemo na izvođenje ugovorenih radnji druga društva ili pojedince. U tom slučaju društvo može prenijeti osobne podatke pažljivo odabranim vanjskim izvršiteljima, koji su s društvom sklopili ugovor o obradi osobnih podataka ili sadržajno jednak ugovor (dalje u tekstu: “Ugovor o obradi”). Vanjskim izvršiteljima ove ćemo podatke predati odnosno učiniti dostupnima samo u obujmu koji određena svrha zahtijeva. Ove podatke vanjski izvršitelj ne smije obrađivati ni u koje druge namjene, te mora ispunjavati minimalne uvjete za obradu osobnih podataka koje propisuje primjenjivo zakonodavstvo. Vanjski izvršitelji su ugovorom s društvom obvezani na poštivanje povjerljivosti Vaših osobnih podataka. 

Društva će temeljem obrazloženog zahtjeva proslijediti osobne podatke nadležnim državnim organima ukoliko su na to obvezana zakonom. EKOSEN d.o.o. će se tako, primjerice, odazvati zahtjevu suda, organa progona i drugih državnih organa, što uključuje i državne organe druge države, članice EU. 

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Razdoblje trajanja pohrane određuje se u odnosu na vrstu pojedinog podatka. Podatke pohranjujemo onoliko dugo koliko je to potrebno za ostvarenje svrhe radi koje su prikupljeni ili obrađivani odnosno do proteka rokova zastare za ispunjenje obveza ili zakonski propisanog roka pohrane. 

Podatke o prikazima primljenih poruka i klikovima na poveznice u primljenim porukama pohranjujemo 12 mjeseci od slanja poruke. 

Obračunski podatci i s njima povezani kontaktni podatci o pojedincima mogu se u svrhu ispunjavanja ugovornih obaveza pohranjivati do potpune isplate usluge odnosno najdulje do proteka zastarnih rokova u vezi s pojedinom tražbinom, koji po zakonu mogu biti od 1 do 5 godina. Račune pohranjujemo još 10 godina nakon isteka godine na koju se račun odnosi prema odredbama zakona koji uređuje davanja na dodanu vrijednost. 

Druge podatke koje smo primili na temelju Vaše privole, pohranjujemo za vrijeme trajanja poslovnog odnosa i još 2 godine po njegovom prestanku, osim ukoliko zakon propisuje dulji rok pohrane. Ukoliko pojedinac koji je prenio podatke nije stupio u poslovni odnos s nama, njegova privola vrijedi 2 godine od davanja iste, odnosno od njenog povlačenja. 

Po proteku razdoblja pohrane podatci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju, ukoliko zakon ne propisuje drukčije.

Prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka

Prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka ostvarujete bez nepotrebne odgode. O Vašim zahtjevima odlučujemo unutar jednog mjeseca po primitku zahtjeva. U slučaju složenijih ili većeg broja zahtjeva ovaj ćemo rok produljiti na najviše dva dodatna mjeseca. Ukoliko produljimo rok, o svakom produljenju i razlozima za isto obavijestit ćemo Vas unutar jednog mjeseca od primitka zahtjeva. 

Zahtjeve u vezi s ostvarivanjem Vaših prava šaljite na e-mail adresu info@ekosen.hr ili poštom na adresu EKOSEN d.o.o., Jaruščica 11, 10000 Zagreb. 

Kad je zahtjev predan elektroničkim putem, ukoliko je to moguće, informacije ćemo Vam pružiti elektroničkim putem, osim ako niste zahtijevali drukčije. 

Pojavi li se opravdana sumnja u identitet pojedinca koji podnosi zahtjev za ostvarenjem nekog od njegovih prava, možemo zatražiti davanje dodatnih informacija, potrebnih za utvrđivanje identiteta pojedinca na kojega se odnose osobni podatci. 

U vezi s obradom Vaših osobnih podataka imate sljedeća prava: 

(i) pravo na pristup podatcima, 

(ii) pravo na ispravak, 

(iii) pravo na brisanje (“pravo na zaborav”), 

(iiii) pravo na ograničenje obrade, 

(v) pravo na prenosivost podataka, 

(vi) pravo na prigovor. 

 1. pravo na pristup podatcima

Uvijek imate pravo zatražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, te ukoliko ih obrađujemo imate pravo pristupa osobnim podatcima i sljedećim informacijama: 

 • svrsi obrade,
 • kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ,
 • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni,
 • predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja
 • postojanju prava da od društva zatražite ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na Vas ili prava na prigovor na takvu obradu,
 • pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu
 • ako se osobni podaci ne prikupljaju od Vas, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru.
 1. pravo na ispravak

Imate pravo ishoditi, bez nepotrebnog odgađanja, ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na Vas, te, uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. 

 • pravo na brisanje (“pravo na zaborav”)

Imate pravo ishoditi da bez nepotrebnog odgađanja brišemo osobne podatke koji se odnose na Vas kad postoji jedan od navedenih razloga: 

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,
 • povučete privolu na kojoj se obrada temelji pa ne postoji druga pravna osnova za obradu,
 • uložite prigovor na obradu podataka ane postoje jači legitimni razlozi za obradu, 
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni,
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava Republike Hrvatske.
 1. pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima kada: 

– osporavate točnost podataka, na razdoblje kojim se Voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka, 

– obrada je nezakonita, a Vi se protivite brisanju Vaših osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe, 

– više ne trebamo Vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, 

– ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka na temelju zakona sve dok se ne utvrdi nadilaze li legitimni razlozi Voditelja obrade vaše razloge. 

Ukoliko je obrada Vaših osobnih podataka ograničena u skladu s prijašnjim stavkom, takvi osobni podaci smiju se obrađivati samo uz Vašu privolu, uz iznimku pohrane, ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice. 

Prije ukidanja ograničenja obrade Vaših osobnih podataka dužni smo Vas o tome izvjestiti. 

 1. pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primiti Vaše osobne podatke koje ste nam predali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, te imate pravo prenijeti te podatke drugom Voditelju obrade bez ometanja od strane društva kad se obrada temelji na Vašoj privoli te se provodi automatiziranim putem. Na Vaš zahtjev, kada je to tehnički izvedivo, mogu osobni podatci biti izravno preneseni drugom Voditelju obrade. 

 1. pravo na prigovor

Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se obrađuju na temelju legitimnih interesa društva u svrhu izravnog marketinga. Vaše osobne podatke više ne smijemo obrađivati osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ulaganje prigovora u vezi s obradom osobnih podataka

Eventualne pritužbe u vezi s obradom Vaših osobnih podataka možete poslati elektronički na e-mail adresu info@ekosen.hr ili poštom na adresu EKOSEN d.o.o., Jaruščica 11, 10 000 Zagreb.  

U slučaju da o vašem zahtjevu ne odlučimo u zakonskom roku ili zahtjev odbijemo imate mogućnost ulaganja prigovora pri hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka. 

Isto tako imate pravo uložiti prigovor izravno Povjereniku za informiranje ukoliko smatrate da obrada Vaših osobnih podataka krši pozitivno pravne propise Republike Hrvatske ili propise EU na području zaštite osobnih podataka. 

Ukoliko ste iskoristili svoje pravo na pristup podatcima te mislite da osobni podatci koje ste primili nisu oni osobni podatci koje ste zatražili, ili da niste primili sve zahtjevane osobne podatke, možete prije ulaganja prigovora Povjereniku za informiranje podnesete obrazloženu pritužbu društvu u roku od 15 dana. O Vašoj pritužbi dužni smo odlučiti kao o novom zahtjevu, u roku od 5 radnih dana. 

Završne odredbe

Na sve što nije uređeno ovom Politikom zaštite osobnih podataka primjenjuju se valjani pozitivnopravni propisi.

Društvo pridržava pravo na izmjenu ove Politike zaštite osobnih podataka. O promjeni ćemo Vas obavijestiti objavom na službenoj web stranici EKOSEN d.o.o. 30 dana prije početka važenja iste. 

U slučaju da imate pitanja o Politici zaštite osobnih podataka ili o podatcima koje pohranjujemo o Vama, pišite nam na e-mail adresu info@ekosen.hr. 

Valjanost Politike zaštite osobnih podataka 

Ova politika zaštite objavljena je na službenoj web stranici društva EKOSEN d.o.o. te vrijedi od 25. 5. 2018. Dopuna politike: travanj 2019,  travanj 2020, lipanj 2021. 

EKOSEN d.o.o. 

0
  0
  Košarica
  Vaša košarica je prazna